Ekonomické aktivity břevnovského kláštera dnes

Pro provozování a řízení ekonomických aktivit v areálu kláštera založilo arciopatství servisní firmu Správa břevnovského kláštera s.r.o. Jejím prostřednictvím provozuje
– hotel Adalbert,
– restauraci Klášterní šenk,
– výčep piv z místního pivovaru,
– pronájmy sálů prelatury k pořádání společenských a kulturních akcí.

V souvislosti s procesem církevních restitucí a následným postupným přebíráním původního majetku benediktinských klášterů v Břevnově a v Broumově, došlo 24. 11. 2014 k znovuobnovení Benediktinské hospodářské správy, jako správce a hospodáře na majetku klášterů břevnovského a broumovského.
Benediktinská hospodářská správa zajišťuje pro svého zřizovatele správu movitého i nemovitého majetku, nacházejícího se mimo areál mateřského kláštera. Zajišťuje lesnické a zemědělské hospodaření, správu a opravy budov, pronájem budov a pacht pozemků. Pro zajištění chodu správy zaměstnává hospodářská správa celkem pět zaměstnanců na řídících a dělnických profesích. Sídlo hospodářské správy se nachází v areálu břevnovského kláštera.

Lesnictví:
Předmětem lesnické činnosti je správa hospodářských a rekreačních lesů, zajištění komplexních činností v pěstební a těžební činnosti, prodej surového dříví, plus správa budov a cest sloužících lesnímu hospodářství kláštera. Bezprostředně po převzetí prvních lesů z majetku státu započala hospodářská správa s vlastním lesnickým hospodařením na veškerém lesním majetku klášterů. Hospodaření probíhá plně ve vlastní režii s vyloučením pachtu třetím osobám.
Celková plocha aktuálně obhospodařovaných lesů činí cca 630 ha. V doposud nevypořádaných restitučních nárocích se nalézá cca 4200 ha lesů; původní plocha zabraného lesního majetku v roce 1948 činila 6000 ha lesů. 1170 ha lesů přešlo po roce 1948 z části do majetku obcí a z části nebude vydáno z důvodu existence Národních přírodních rezervací.
  
Zemědělství
Od podzimu 2015 bylo započato s postupným přebíráním zemědělského hospodaření na velkostatku v Libočanech u Žatce od převzatých nájemců SPÚ ČR.
Hlavním předmětem činnosti hospodářské správy v tomto území je obnova benediktinské chmelařské tradice v žateckém regionu. Od roku 2015 do roku 2017 bylo znovu postaveno a vysázeno celkem 26 hektarů nových chmelnic, včetně technického zázemí pro sklizeň a zpracování chmele. 
Mimo chmelařství se hospodářská správa v této lokalitě věnuje též komerční rostlinné výrobě a správě areálu zámku, hospodářského dvora a objektů bývalého pivovaru Libočany.

Správa budov a pronájmy mimo areál břevnovského kláštera:
Benediktinská hospodářská správa zajišťuje pro svého zřizovatele správu nemovitostí a pozemků v lokalitách původních benediktinských velkostatků. Týká se oprav, pronájmů budov a pachtů pozemků. Jde o bývalé velkostatky Libočany u Žatce, Hrdly, Chlumín, Kladno, Jinočany, Sloupno, Broumov a Police nad Metují.

[O historii břevnovského klášterního hospodářství podrobně ZDE.]