Knihy vyprodané


VYDAVATELSTVÍ NOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCE


Knihy uvedené v této sekci už nejsou na našem webu ke koupi. Prosíme: NEOBJEDNÁVEJTE je u nás.
Je však možné, že některé z nich najdete dosud v distribuční síti (hledejte například na www.ikarmel.cz).
Knihy, které ke koupi nabízíme, najdete v sekci »knihy dostupné u knihkupců«. Děkujeme, že svým zájmem o knihy tuto sekci webu Pietas benedictina stále rozšiřujete.


Thomas MERTON. Monastický pokoj | přel. Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1999 | = Pietas benedictina, sešit 1 | 68 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 80-902682-0-X

— esej proslulého amerického trapisty o mnišství a mnišském povolání v dnešním světě. Druhé, revidované vydání této knihy vyšlo v r. 2019 v nakladatelství Krystal OP. K dispozici je i záznam besedy pořádané 15. května 2019 v barokním refektáři dominikánského kláštera na Starém Městě v Praze u příležitosti uvedení knihy na trh.


Jaroslav KADLEC. Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000 | = Pietas benedictina, sešit 2 | 184 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 80-902682-1-8

— druhé vydání studie českého církevního historika o svatém Prokopovi, sázavském klášteře a svatoprokopské úctě.


Jan ROYT & Ondřej KOUPIL. Břevnovský klášter | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002 | 48 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 80-902682-5-0 

— historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídila Michaela Antůšková a Petr Linart. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt čtenáře provází krok za krokem jeho dnešním areálem, který vybudovali architekti Kryštof Dientzenhofer se svým synem Kiliánem Ignácem a vyzdobili například malíři Petr Brandl a Kosmas Damián Asam.


Donald Bernard COZZENS. Měnící se tvář kněžství: reflexe nad krizí kněžské duše | Přel. Marcela Koupilová | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 | 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 80-902682-7-7

— studie  zkušeného amerického kněze a rektora semináře o mnoha aspektech kněžské spirituality na přelomu 20. a 21. století.


Karl Suso FRANK. Dějiny křesťanského mnišství | Přel. Zdeněk Lochovský | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 | = Pietas benedictina, sešit 7 | šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 978-80-86882-11-6

— klasická příručka dějin mnišského a řeholního života od počátků do konce 20. století. K. S. Frank (1933–2006) byl jihoněmecký františkán a významný církevní historik. Studoval v Sigmaringenu, Fuldě a Münsteru. V roce 1968 se v oboru starých církevních dějin a patrologie habilitoval na univerzitě v Münsteru. Učil pak krátce v Mohuči a dlouhá léta ve Freiburgu im Breisgau. Třikrát se stal děkanem tamní katolické teologické fakulty. Kromě starých církevních dějin se specializoval na dějiny mnišství nebo obecněji řeholního života. Jeho pojetí »mnišství« je velmi široké a příručka obsahuje informace ovšech důležitých radikálních hnutích »zasvěceného života« v celých dosavadních církevních dějinách. — Opakovaně vydávaná a překládaná učebnice je pro české vydání opatřena autorovým novým doslovem, rekapitulujícím dění v této oblasti až do roku vydání naší knihy. Česká redakce opatřila autorovy poznámky doplňkovými odkazy na literaturu dostupnou v českém jazyce.


Václav VENTURA. Spiritualita křesťanského mnišství 1: od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2006 | = Pietas benedictina, sešit 11 | 352 stran, šitá vazba v pevných deskách | ISBN 80-86882-03-9

— rozsáhlá původní práce Václava Ventury o spiritualitě křesťanského mnišství od předpokladů ve Starém zákoně přes souvislosti spirituality helénistického světa až po vlastní projevy mnišství do doby sv. Jana Zlatoústého; navazuje další svazek s díly 2—3. Kniha může sloužit jako učebnice, kompendium nebo obsáhlý průvodce pro ty, kdo se nespokojí s povrchním poznáváním. — Hlavní kapitoly a témata: Úvod, Předznamenání, Předchůdci křesťanského mnišství v židovství (Starý zákon, apokryfy, esejci, therapeuti), Novozákonní a apokryfní prameny mnišství (Jan Křtitel, Ježíš, nejranější křesťanství), Předchůdci mnišského ideálu v křesťanské tradici (Pseudoklémentinské spisy, syrské křesťanství, Methodios z Olympu, Tertullianus, Órigenés), Předchůdci křesťanského mnišského ideálu v antice a na Východě (helénistická filozofie, platónské dědictví, Plótinos a jeho žáci, Kléméns Alexandrijský, Órigenés, hinduistická a buddhistická mnišská tradice), Historický zrod mnišství (Athanasios/Atanáš, Vita Antonii, Antonín/Antónios), Po Antóniovi (Pachómios, apofthegmata, pouštní otcové, Euagrios/Evagrius, logismoi), Jan Cassianus a Makarios, Doba Basileia Velikého (Basileios/Basil Veliký, Eustathios ze Sebasty), Grégorios Teolog (Řehoř z Nazianzu), Grégorios/Řehoř z Nyssy (svatá Makrina), Jan Zlatoústý. — Kniha je vybavena seznamem zkratek pramenů, detailní bibliografií a rejstříky.
— Recenze Jiřího Pavlíka v časopise Salve 1/2007
— Recenze Jana Zdichynce v Dějinách a současnosti
— Recenze Pavla Mareše v Teologických textech
— Pořad Jany Beránkové o knize na rádiu Proglas (zvukový záznam)


JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a): předmluva a knihy 1–4 | Přel. Jan Zdichynec, Aleš Vandrovec OSB, Jiří Pavlík a Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 | = Pietas benedictina, sešit 14 | 136 stran, šitá vazba v měkkých deskách |
ISBN 978-80-86882-07-9

— Cassianův spis De institutis coenobiorum je fundamentálním dílem západního mnišství. Český překlad je zpřístupněn ve dvou svazcích: (a) a (b). Ve svazku označeném (a) vyšly první čtyři knihy — o mnišském oděvu a liturgii a klíčová kniha čtvrtá, shrnující spiritualitu mnišského života — a úvodní studie o Cassianově životě a jeho názorech ve Zvycích a lécích. Jan Cassianus, který se s mnišstvím seznámil v Betlémě a hlavně v křesťanském Egyptě, předal ve svých spisech psaných v první polovině 5. století v gallské Massilii (dnešní Marseille ve Francii) základy východní mnišské nauky latinskému Západu. Jeho dílo významně ovlivnilo západní křesťanskou spiritualitu.
Vizte níže díl (b)!
— Pořad Knihovnička věnovaný knize na rádiu Proglas 17. srpna 2008 (formát wma)
— Recenze Jany Plátové v časopise Studia theologica (pdf ke stažení, 1,3 MB)


JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b): knihy 5–12 | Přel. Zdeněk Žalud, Jan Zdichynec, Josef Šimandl, Monika Recinová, Jiří Pavlík, Edita Mendelová OP, Jaroslav Lorman a Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008 | = Pietas benedictina, sešit 15 | 208 stran, šitá vazba v měkkých deskách | ISBN 978-80-86882-09-3

— Cassianův spis De institutis coenobiorum je fundamentálním dílem západního mnišství. Český překlad je zpřístupněn ve dvou svazcích. Ve svazku označeném (b) vyšly knihy pátá až dvanáctá, které pojednávají o mnišském boji proti osmi základním neřestem (nestřídmost v jídle, smilstvo, lakomství, hněv, smutek, akédia, kenodoxia, pýcha); celek je opatřen rejstříky k oběma svazkům a seznamy literatury a zkratek.
Vizte výše díl (a)!
— Recenze Jany Plátové v časopise Studia theologica (pdf ke stažení, 1,3 MB)


APOFTHEGMATA: výroky a příběhy pouštních otců I | Přel. Jiří Pavlík | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 | = Pietas benedictina, sešit 18 | 160 stran, šitá vazba v měkkých deskách | 978-80-86882-12-3

— druhé, revidované vydání prvního svazku první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných »pouštním otcům«, poustevníkům v Egyptě, kteří žili ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z Alexandrie, Mojžíš, Poimén, Sisoés). Tyto krátké texty — někdy jednoduché příběhy, jindy malé novely, úryvky kázání nebo jen prosté příkazy v několika slovech — formovaly po staletí duchovní život na Východě i na Západě, a to nejen duchovní život mnichů a mnišek, ale všech věřících: jejich obsah se v kázáních, příručkách i radách o duchovním životě všeobecně rozšířil. Některý poustevník byl prostý a jeho rada je jednoduchá, jeho životní příklad až drsný; jiný býval dvořanem a i do jeho pouštního života se dostala jakási dvorská noblesa, s níž prchal před světem. Některé výroky jsou svázány se svým prostředím tak pevně, že je čteme jen jako informaci o tom, jak »to tehdy bylo«; jiné však jakoukoliv časovost postrádají a znějí nám překvapivě dnešně. Teprve jejich soubor dává tušit vitalitu a východiska mnišského hnutí. Dosud je prodeji II. a III. díl této knihy. — První svazek obsahuje povzbuzení v úsilí o mnišskou dokonalost a dále kapitoly o tichosti, kajícnosti, zdrženlivosti, o boji se smilstvem, o dobrovolné chudobě, o vytrvalosti a statečnosti, o nevhodné okázalosti a škodlivosti vzájemného posuzování. — Úvodní studií napsal překladatel.


Jan ROYT & Anežka Najmanová OSB. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011 | 32 stran, měkká obálka s chlopněmi | ISBN 978-80-86882-16-1 

► historie poutního místa na místě památné bitvy na Bílé hoře, průvodce po objektu, základní informace o životě sester benediktinské Komunity Venio, které mají na poutním místě svůj klášter. Barevná obrazová publikace o půvabném kostele s ambity (nejspíš G. B. Santini, K. I. Dientzenhofer a další), na jehož vzhledu se podíleli C. D. Asam, V. V. Reiner, J. A. Schöpf a další umělci. Nové fotografie do průvodce pořídili Martin Mádl (Ústav dějin umění AV ČR) a Petra Pavlíčková OSB. V případě textu historika umění Jana Royta jde o druhé vydání, aktualizované podle dnešního stavu památky.


Jan ROYT & Anselm SKŘIVÁNEK OSB & Ondřej KOUPIL. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011 | 32 stran, měkká obálka s chlopněmi |
ISBN 978-80-86882-15-4

— historie kláštera, průvodce po objektu, základní informace o životě břevnovských benediktinů. Barevná obrazová publikace s fotografiemi, které pořídili Michaela Antůšková, Petr Linart, Ondřej Koupil a Jakub Havlas. Břevnovský klášter je nejstarší mužský klášter v českých zemích (založen 993). Renomovaný historik umění Jan Royt a A. Skřivánek provázejí čtenáře krok za krokem jeho dnešním areálem. Najdeme tu kryptu z doby románské, stavby architektů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, plátna Petra Brandla nebo fresku Kosmy Damiána Asama. Druhé, textově revidované a rozšířené vydání.
— Kniha je dosud v prodeji v e-shopu iKarmel.


Jeroným RŮŽIČKA. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského | Ed. Ondřej Koupil | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 | = Pietas benedictina, sešit 20 | 240 stran, šitá vazba v pevných deskách potažených plátnem | ISBN 978-80-86882-19-2 

300 Kč

► moderní vydání klášterní kroniky břevnovsko-broumovského benediktina Jeronýma Růžičky z poloviny 19. století. Text v dobovém českém překladu z 19. století je pravopisně upraven a věcně komentován (Josef Šrámek, Ondřej Koupil), knihu doplňují úvodní texty s historickými informacemi (Ondřej Koupil, Dušan Foltýn, Josef Šrámek, Martin Mádl), rejtříky a v neposlední řadě desítky barevných reprodukcí nástěnných maleb z benediktinských klášterů v Břevnově a Broumově. Reprezentativně pojatou knihu podpořilo město Broumov v rámci připomínek staletého působení benediktinů v kraji kolem Broumovských stěn (2013).
— Recenze Štěpána Váchy v časopise Dějiny a současnost (3/2014).
— Recenze Ivo Haráka v elektronickém časopise Dobrá adresa (1/2014) — celé číslo v PDF.
— Anotace Petra Bílka v Literárních novinách (43/2013).

Knihu mohou dosud nabízet jednotlivá kamenná knihkupectví;
najdete ji např. v nabídce klášterního obchůdku v infocentru.


VYDAVATELSTVÍ NOVINKY | KNIHY DOSTUPNÉ U KNIHKUPCŮ | KNIHY VYPRODANÉ | ZPRÁVY A REDAKCE


an ROYT & Anežka Najmanová OSB. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé hoře | Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011 | 32 stran, měkká obálka s chlopněmi | ISBN 978-80-86882-16-1