Tematická bibliografie

V následujícím přehledu uvádíme základní prameny a literaturu (nejen) o řeholním životě: církevní dokumenty, které mají pro řeholní život normativní působnost a materiály týkající se benediktinské formy mnišství. Přehled je doplněn tituly, umožňujícími hlubší vhled do jednotlivých témat, s důrazem na ty, které obsahují podrobnou bibliografii a jsou (pokud možno) dostupné v knihkupectvích a (nebo) v knihovnách.
O knihách vydaných v edici břevnovského kláštera Pietas benedictina [= PB] najdete podrobné informace na webu vydavatelství.

V mnišské tradici, a nejinak je tomu také u sv. Benedikta, je prvotní a základní „řeholí“, pravidlem křesťanského života, samotné Písmo svaté, tedy Bible (srov. RB 73,3). Takřka každý řádek Benediktova textu je citací, aluzí nebo reminiscencí Bible; bez orientace v Písmu je mnoha Benediktovým myšlenkám obtížné porozumět. Odtud tudíž musíme začít i zde. Českých překladů Písma nebo jeho částí je značné množství; doporučíme-li tedy jeden z nich, není to dáno přehlížením hodnoty a významu těch ostatních.
V posledních desetiletích je nejrozšířenější Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Přel. ekumenické komise pro Starý a Nový Zákon. 1. vyd. 1979, revidované vydání 1985, vydání po další revizi překladu 2001 a dále. Pro věřící římskokatolického a pravoslavného vyznání obsahuje také deuterokanonické knihy.
Nejnovějším českým překladem římskokatolické církve je Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přel. F. X. a D. Halasovi. Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009 et al.

K metodám interpretace biblických textů: Výklad Bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise. Přel. Prac. skupina Katolického biblického díla v ČR. Praha: Zvon, 1996.
Úvody do biblických textů:
Rendtorff, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Přel. J. Hoblík. 4. vyd. Praha: Vyšehrad, 2015.
Kaiser, Otto. Odkaz alexandrijských Židů: úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Přel. J. Hoblík. Praha: Vyšehrad, 2006.
Heckel, Ulrich, a Pokorný, Petr. Úvod do Nového zákona: přehled literatury a teologie. Přel. L. Kopecká a P. Moskala. Praha: Vyšehrad, 2013.

Český překlad Benediktovy řehole, vydaný r. 1998 je přizpůsoben katolickému liturgickému překladu Bible. Jak značí název, jde o texty čtené při bohoslužbách. Bible, jak ji přijímají a rozumějí jí lidé věřící není jen literární památkou, ale především stále živým Božím slovem, které zaznívá při každém slavení liturgie, při každé modlitbě. Liturgický překlad Bible, z nějž jsou čteny každodenní pasáže při mši svaté, vycházel postupně od r. 1973 (starozákonní knihy počínaje žalmy, překlad Starého zákona není dosud dokončen), Nový zákon vyšel poprvé v roce 1989. I u tohoto překladu jsou k dispozici různá vydání.
Při liturgii ke čtení těchto textů slouží Lekcionáře a při slavnostních bohoslužbách také Evangeliář; základní knihou pro kněze sloužícího mši je Misál. Lekcionáře jsou z praktických důvodů rozděleny do několika svazků podle liturgických dob (Advent, Vánoce, doba postní, velikonoční a tzv. liturgické mezidobí). Užitečnou pomůckou ke sledování textů i pro samostatnou četbu je souhrnné vydání všech liturgických textů v jednom svazku: Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1. vyd. 2000, ad.

Bohoslužbou je také denní modlitba církve, v benediktinském označení „Opus Dei“. Jejím základem jsou především starozákonní žalmy, další texty Písma jsou vybírány podle zmíněných liturgických dob. Rozsah této liturgie hodin nebo také „hodinek“ či „breviáře“ je různý; pro mnichy a kněze platí odlišné závazky, jednotlivá řeholní společenství někdy užívají vlastních doplňků a jiných úprav.
Kompletní texty, tzv. „kněžský breviář“: Denní modlitba církve I.–IV. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
Denní modlitbu se mohou a mají modlit také laici. Především jim slouží jednosvazkové vydání textů (bez „modlitby se čtením“, která obsahuje delší texty z Písma a děl církevních otců): Denní modlitba církve: ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory a modlitba před spaním. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Úvody k těmto knihám obsahují stručné a výstižné uvedení do katolické liturgiky.
O tom, jaký význam modlitbě přikládal sv. Benedikt svědčí rozsah a obsah kapitol, který jí v Řeholi věnoval. Od 8. do 20. kapitoly a dále v 43. až 52. kapitole podrobně ustanovuje pravidla pro společně se modlící komunitu mnichů.
Recitaci a naslouchání slovům Písma při mši a denní modlitbě doplňuje „lectio divina“, kontemplativní četba Bible, často právě úryvků z liturgie (srov. RB 48).
Stručným návodem k tomuto čtení je kniha Maria Masiniho Úvod do „Lectio divina“: teologie, metoda, spiritualita, praxe. Přel. T. Brichtová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1993.
Texty podle liturgických dob: Giorgio Zevini a Pier Giordano Cabra, Lectio divina na každý den v roce, patnáctisvazková řada vydávaná postupně od r. 2001, rovněž Karmelitánské nakladatelství.

Jak se formy interpretace Bible, sdělování učení církve (evangelizace, pastorace) a „praktický“ vztah církve ke světu mají adekvátně přizpůsobovat proměnlivým podmínkám dob a míst, ukazují Dokumenty II. vatikánského koncilu. Přel. prac. skupina pod vedením O. Mádra. Praha: Zvon, 1995. Zde upozorníme zejm. na s. 361–378: Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectae caritatis.
Základním věroučným dokumentem římskokatolické církve vydaným po II. vatikánském koncilu je Katechismus katolické církve. Přel. J. Koláček, dodatky a opravy M. Koronthályová. 2., dopl. a oprav. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. Tato kniha je reprezentativním přehledem autentické nauky církve; není to určitě četba jednoduchá, ovšem věnovat potřebné úsilí pro porozumění celku je smysluplné v každé době i osobní situaci.
Pokud by se někomu tento svazek zdál být přecejen až příliš náročným, může využít Kompendia Katechizmu katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Vnitřní právní normou, celkovým souborem pravidel života katolické církve, rovněž odrážejícím vnitrocírkevní vývoj po II. vat. koncilu, je Kodex kanonického práva z roku 1983. Bilingvní vydání: Codex iuris canonici. Kodex kanonického práva: úřední znění textu a překlad do češtiny. Přel. M. Zedníček. Praha: Zvon, 1994. Řeholního života se týkají především kánony 573–746.
Aktuální stanoviska církve k sociálním a politickým otázkám prezentují sociální encykliky papežů; v češtině je můžeme číst v souborném vydání: Sociální encykliky 1891–1991. Praha: Zvon, 1996.
Systematickým shrnutím výkladu sociální nauky v její aktuální podobě je Kompendium sociální nauky církve, vydané Papežskou radou pro spravedlnost a mír. Přel. C. V. Pospíšil. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.
O životě a poslání řeholníků a řeholnic v těchto kontextech: Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu: dokumenty z let 1964–1997. Red. D. Bohušová. Olomouc: MCM, 1997.

K zařazení mnišství do celku (nejen) církevních dějin:
Čornej, Petr, Bělina, Pavel, aj. Dějiny evropské civilizace I. a II. 4. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2002.
Franzen, August. Malé církevní dějiny. Přel. B. Smékal a M. Kyralová. 3., doplněné vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Jedin, Hubert. Malé dějiny koncilů. Přel. K. Dolista. Praha: ČkCh v ÚCN, 1990.
Beinert, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 4. vyd. Brno: CDK, 2012.
Adam, Adolf. Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Přel. V. Konzal a P. Kouba. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008.
Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Přel. Z. Lochovský. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 [= PB 7].

Mnišství od počátků k sv. Benediktovi z Nursie
Němec, Jaroslav. Dějiny křesťanského starověku. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997.
Ventura, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1: od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2006 [= PB 11]. Druhý svazek obsahuje 2. díl, věnovaný mnišství na Východě až po jeho obnovu v hésychazmu a 3. díl, který se obrací na Západ a sleduje osudy mnišství od svatého Hieronyma až po text Řehole Mistrovy, která byla pro sv. Benedikta hlavním pramenem. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010 [= PB 19].
Wipszycka, Ewa, a Hiżycki, Szymon. Mniši – nejen ti svatí… rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 [= PB 17].

Benedikt z Nursie a Řehole sv. Benedikta
Grün, Anselm. Svatý Benedikt z Nursie: učitel duchovního života. Přel. F. Outrata. Praha: Vyšehrad, 2004.
Nigg, Walter  Benedikt z Nursie. Přel. A. Sirovátková, lat. texty M. Kyralová. Praha: Zvon, 1991.
Verzich, Maurus (red.), aj. Svatý Benedikt 480–1980. 2. vyd. Praha: Scriptum, 1992.

Základní prameny:
Svatého Otce a učitele církve Řehoře I. Velikého Čtyři knihy rozmluv čili O životě a zázracích otců italských jako i o věčném trvání duší. Přel. K. Kuffner. Praha: Družstvo Přátel Studia, 1923(4).
Kritické vydání: Grégoire le Grand. Dialogues. Ed. Adalbert de Vogüe. Paris: Cerf, 1978–1980 [= Sources Chrétiennes 251, 260, 265].

Regula Benedicti. Řehole Benediktova. Přel. A. Franecová, V. Engelhart a O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998.
Kritické vydání: La Regle de S. Benoit I–VII. Ed. Adalbert de Vogüe. Paris: Cerf, 1972—1977 [= Sources Chrétiennes 181–186].

Komentáře k RB:
Holzherr, Georg. Řehole Benediktova / uvedení do křesťanského života. Přel. A. Vandrovec aj. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 [= PB 4].
Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
Stewart, Columba. Modlitba a komunita: benediktinská tradice. Přel. M. Mikulicová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

Benediktinské kláštery v 9. až 11. století
Lawrence, Hugh. Dějiny středověkého mnišství. Přel. P. Pšeja a J. Vomlela. Brno: CDK; Praha: Vyšehrad, 2001.
Matějek, Marek (ed.). Benediktini ve středověku. Třebíč: Vivat Academia, 2011.
Spunar, Pavel, a kol. Kultura středověku. 2. vyd. Praha: Academia, 1995.

Anselm z Canterbury
De Libera, Alain. Středověká filosofie: byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Přel. M. Pokorný. Praha: Oikúmené, 2001, s. 292–304.
Dvořák, Petr. Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii. Teologický sborník 3/97, s. 81–88.
Dvořák, Petr. K modálnímu ontologickému důkazu. Studia Neoaristotelica: časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 1, 2004, s. 33–69.
Ekert, František. Církev vítězná: životy Svatých a Světic Božích II. Praha: nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1894, s. 130–138.
Floss, Pavel. Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 101–147.
Hegel, G. W. F. Dějiny filosofie III. Přel. J. Bednář a J. Husák. Praha: Academia, 1974.
Karfíková, Lenka (přel. a ed.) Anselm z Canterbury: fides quaerens intellectum. Latinsko-česká bilingva. Praha: Kalich, 1990.
Kenny, Anthony. Co je víra? Přel. G. Vopatrný. Praha: Česká křesťanská akademie, 1995, s. 127–138.
Kuťáková, Eva, Vidmanová, Anežka, a kol. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984, s. 98n.
Maurois, André. Dějiny Anglie. Přel. J. Novotný. Praha: NLN, 1995, s. 62–64; 74.
McGreal, Ian P. (ed.). Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů. Praha: Prostor, 1997, s. 108–114.
Morgan, Kenneth O., aj. Dějiny Británie. Přel. I. Šmoldas aj. Praha: NLN, 1999.
Ondok, Josef Petr. Důkaz nebo hypotéza Boha? Svitavy: Trinitas, 1998, s. 24nn.
Otisk, Marek. Na cestě ke scholastice: klášterní škola v Le Bec – Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury. Praha: Filosofia, 2004.
Pieper, Josef. Scholastika: osobnosti a náměty středověké filosofie. Přel. I. Ozarčuk. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 38, 45nn., 62, 67, 70, 73, 107.
Pospíšil, Ctirad V. Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus Homo. Teologický sborník 1/98, s. 43–59.
Sousedík, Stanislav. Jan Duns Scotus: doctor subtilis a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 108–120.
Vopěnka, Petr. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci: souborné vydání Rozprav s geometrií. Praha: Práh, 2000, s. 383–389.

Obecný rámec pro následující stránky:
Čornej, Petr, Bělina, Pavel, a kol. Dějiny zemí Koruny české I. a II. 9. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2007. (Nezaměňovat s devatenáctisvazkovými Velkými dějinami zemí Koruny české vydanými stejným nakladatelstvím.)
Fiala, Petr. Katolicismus a politika: o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. Brno: CDK, 1995, a Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: CDK, 2008.
Kadlec, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 1. a 2. Praha: Zvon, 1991.
Rektořík, Jaroslav. Ekonomická dimenze křesťanství a církve: její reflexe v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
Tretera, Jiří R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Vaško, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I–II. Praha: Zvon, 1990.
Vlček, Vojtěch. Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003, a Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004.

Úvody do monasteriologie a základní literatura o benediktinech v českých zemích:
Baštecká, L., ad. Via benedictina. Broumov: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, 2013. (Brožura vydaná k výstavě u příležitosti 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko.)
Bělová, Jana, a Kalašová, Renáta. Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. Praha: Muzeum hlavního města Prahy v roce 2016. (Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, tematicky zaměřené více na Břevnov jako obec.)
Buben, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, II. svazek: Mnišské řády. Praha: Libri, 2004.
Foltýn, Dušan, a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005.
Růžička, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Česky vyšlo prvně v Časopise pro katolické duchovenstvo 1846 a 1847; 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= PB 20]. (Broumovský benediktin J. Růžička psal svůj heslovitý přehled klášterních dějin na základě archivních materiálů, jejich interpretacím se spíše vyhýbal.)
Tryml, Michal (ed.). Kniha o Břevnově. Praha: Městská část Praha 6, 2007. (Kniha, tematicky zaměřená více na Břevnov jako obec, byla vydána ke stému výročí povýšení Břevnova na město.)
Vilímková, Milada, a Preiss, Pavel. Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989. (Monografické zpracování dějin břevnovského kláštera, s výraznými přesahy do širších témat, doprovázené obsáhým poznámkovým aparátem; zejména pro důkladnou práci s materiálem břevnovského archivního fondu nenahraditelná, resp. dodnes nenahrazená studie.)
Vlček, Pavel, Sommer, Petr, Foltýn, Dušan, a kol. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1998, dotisk 1. vyd. 2002.
Zeschick, Johannes. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Přel. Z. Lochovský. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= PB 12]. (Stručná, ale všechna důležitá témata obsahující studie emeritního rohrského opata; české vydání je doplněno aktuálními informacemi a podrobnou bibliografií.)

K jednotlivým tématům (neopakujeme tituly uvedené výše):

Christianizace Čech; Svatojiřský klášter
Bastl, Ondřej. Zrušení kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v roce 1784. In: Mikulicová, Mlada, a Kubín, Petr (edd.). In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy IV. Praha: Karolinum, 2002, s. 61–73.
Bláhová, Marie, Frolík, Jan, a Profantová, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I.: do roku 1197. Praha; Litomyšl: Paseka, 1999.
Borkovský, Ivan. Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha: Academia, 1969 [= Památníky naší minulosti 6), s. 102–120.
Kosmova kronika česká. Přel. K. Hrdina a M. Bláhová. Praha: Svoboda, 1972.
Merhautová, Anežka. Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Praha: Academia, 1966 [= Umělecké památky Pražského hradu 2].
Merhautová, Anežka, a Třeštík, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984, s. 63, 164, 204, 229n.
Ryneš, V. Mlada Přemyslovna. Praha 1944.
Turek, Rudolf. Ctihodná Mlada – Marie. In: Kadlec, Jaroslav (red.). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Praha: Česká katolická charita, 1989, s. 78–84.
Urbánková, Emma, a Stejskal, Karel. Pasionál Přemyslovny Kunhuty / Passionale Abbatissae Cunegundis. Praha: Odeon, 1975 [= České dějiny 48].

Svatý Vojtěch a založení břevnovského kláštera
Nový, Rostislav, Sláma, Jiří, a Zachová, Jana. Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1987. (Edice vojtěšských legend, souvisejících pasáží ze starých kronik a výňatky z textů nejstarších listin břevnovského kláštera, s komentáři a poznámkovým aparátem.)
Buben, Milan M. Svatý Vojtěch. In: Buben, Milan M., aj. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. Praha: Panevropa, 1994.
Dvorník, František. Svatý Vojtěch: druhý pražský biskup. Řím: Křesťanská akademie, 1967 [= Sůl země 1].
Dvorník, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. Přel. P. Slunéčko. Praha: Prostor, 1999 [= Obzor 21]. (Pokud jde o Slavníkovce a sv. Vojtěcha autor vychází z koncepce, kterou dnes již většina historiků popírá.)
Holinka, Rudolf. Svatý Vojtěch. Brno: nakladatelství Brněnské tiskárny; Praha: opatství Břevnovské, 1947 [= Církev a vlast 3]. (Pro autorovu koncepci platí totéž jako u obou uvedených knih Fr. Dvorníka.)
Charvát, Petr. Boleslav II.: sjednotitel českého státu. Praha: Vyšehrad, 2004 [= Velké postavy českých dějin 4].
Krásl, F., a Ježek, J. Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu. Praha: nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1898.
Krzemieńska, Barbara. Břetislav I: Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. 2. vyd. Praha: Garamond, 1999 [= Historica 2].
Lutovský, Michal, a Petráň, Zdeněk. Slavníkovci: mýtus českého dějepisectví. 2. vyd. Praha: Libri, 2005.
Polc, Jaroslav V. (uspořádal). Svatý Vojtěch: sborník k miléniu. Praha. Zvon, 1997.
Pražák, Richard, Bartoňková, Dagmar, a Nechutová, Jana. Legendy a kroniky Koruny uherské. Praha: Vyšehrad, 1988. (Zde zejména zmínky o prvním břevnovském opatu Anastázovi – Astrikovi.)
Sekyrka, Tomáš, Boloňský, Stanislav, a Janžura, Petr. Sv. Vojtěch: život a smrt mučedníka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. (Stručný, ale přehledně podaný životopis sv. Vojtěcha.)
Soušek, Zdeněk (uspořádal). Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes: sborník ze symposia k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce – sv. Vojtěcha. Praha. ČBK a ERC v ČR, 1997.
Třeštík, Dušan, a Žemlička, Josef (redigovali). Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa: mezinárodní sympozium uspořádané Českou křesťanskou akademií a Historickým ústavem Akademie věd ČR 19.–20. listopadu v Praze. Praha: NLN, 1998.
Turek, Rudolf. Svatý Vojtěch. In: Kadlec, Jaroslav (redigoval). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Praha: ČKCh v ÚCN, 1989.
Vaněk, Vojtěch, a Kroupa, Jiří K. (edd.). Slavníkovci v českých dějinách. Praha: Státní oblastní archiv; Kutná Hora: Státní okresní archiv, 2007 [= Antiqua Cuthna 2].

Svatý Vintíř; Břevnovský klášter od 13. do 20. století; Benediktinská komunita dnes
Šrámek, Josef. Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 [= PB 22].
Opasek, Anastáz. Dvanáct zastavení: vzpomínky opata břevnovského kláštera. 4. vyd. Praha: Torst, 2013.
Siostrzonek, Prokop & Koupil, Ondřej. Besedy o obnově břevnovského kláštera. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 13].
Royt, Jan, Skřivánek, Anselm, a Koupil, Ondřej. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. 3. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2015.

Hospodářské zázemí břevnovského kláštera
Bartlová, M., aj. Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha: Benediktinské opatství sv. Markéty, 1993, s. 123 a 239n.
Blažíček, O. J., Čeřovský, J., a Poche, E. Klášter v Břevnově. Praha: V. Poláček, 1944.
Boháč, Zdeněk. Hospodářské zázemí břevnovského kláštera v době předhusitské. In Bláhová, Marie, a Hlaváček, Ivan (edd.) Břevnov v českých dějinách: sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 FF UK u příležitosti milénia břevnovského kláštera. Praha: FF UK, 1997, s. 56n.
Břevnovský klášter za okupace a v květnovém povstání. Břevnov: Benediktinské opatství, 1946, s. 12–16.
Čechura, J., a Ryantová, M. Hospodářství kláštera Břevnov na počátku 15. století. In Bláhová, Marie, a Hlaváček, Ivan (edd.) Milénium břevnovského kláštera (993—1993): sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha: Karolinum, 1993, s. 201–204.
Emler, Josef (ed.). Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Praha: nákladem KČSN, 1881, s. 151–218.
Jákl, Pavel. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I: Střední Čechy. Praha: Libri 2004, s. 138–141.
Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: V. díl. Praha: Libri, 2002, s. 521–526.
Kučera, Antonín. Tisíc let obce Řepy. Praha 6-Řepy: MNV, 1990, s. 10n., 32n. a 36–39.
Lašťovková, Barbora, a Koťátko, Jiří. Pražské usedlosti. Praha: Libri, 2001.
Lustig, Rudolf, a Světnička, František. Schematismus velkostatků v Čechách. Praha 1933.
Macek, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha: Argo, 2001 [= Každodenní život 9].
Pecka, Otakar (rkp. přednášky). Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera. Pro tisk upravil František Vlček. Břevnov: nákladem Občanské besedy, 1941.
Poche, Emanuel. Stavební kronika břevnovského kláštera a kostela z let 1701—1721. Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 49–50. (1941–1942). Praha: SPS, 1946, s. 159–178.
Schramm, Romuald. Regesten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei Břevnov-Braunau in Böhmen. Separatabdruck aus Studien und Mittheilungen a. d. Benedictiner-Orden 1882–1883.
Stehlíková, Dana. Břevnovský klášter a okolí. Praha: Arciopatství benediktinů u sv. Markéty v Břevnově, 1994.
Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha: Vyšehrad, 1986.

Klášter a břevnovská farnost
Catalogus Cleri Archidioeceseos Pragensis. Praha (passim).
Hledíková, Z., Janák, J., a Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: NLN, 2004, s. 172–201.
Holub, Bonifác. Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= PB 21]. (Paměti pojednávající historii farnosti a břevnovské obce v nerozdílném vztahu k dějinám kláštera vydal autor, dlouholetý svatomarkétský farář Bonifác Holub, nákladem vlastním r. 1890.)
Podlaha, Antonín. Posvátná místa království českého… Řada první: arcidiecéze pražská: díl V. Vikariát Libocký. Praha: nákladem dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1911.
Poche, Emanuel. Prahou krok za krokem. 2. vyd. Praha: Panorama, 1985.
Polc, Jaroslav V. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce. Praha: KTF UK, 1995.
Royt, Jan. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011.
Schramm, Romuald. Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis O.S.B. in Domino defunctorum. 2. vyd. 1888.
Štědroňský, František. Kronika libocké farnosti. Praha: Kroužek přátel Liboce, 1940.

Kongregace a konfederace
O vzniku Benediktinské konfederace Borkowska, Malgorzata. Kristus – život Marmionův. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 [= Pietas benedictina 5], s. 53–55.

Kříž sv. otce Benedikta
Tumpach, J., a Podlaha, A. (edd.). Český slovník bohovědný II. Praha: Cyrilomethodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1916, s. 108n.
Devítidenní pobožnost k svatému otci Benediktovi. Olomouc: MCM, 2015, s. 9nn.

Slovníky, které mohou být vhodným doplněním (nikoli náhradou) výše uvedených knih:
Berger, Rupert. Liturgický slovník. Přel. V. Konzal, J. Vokoun a Z. Lochovský. Praha: Vyšehrad, 2008.
De Fiores, Stefano, a Goffi, Tullo (uspořádali). Slovník spirituality. Přel. T. Brichtová, J. Sýkora a J. Lachman. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
Eliade, Mircea, Culianu, Ioan P. (a Wiesner, H. S.). Slovník náboženství. Přel. M. Lyčka. 2. vyd. Praha: Argo, 2001.
Fischer-Wollpert, Rudolf. Malý teologický slovník. Přehled papežů. Přel. O. Bastl. Praha: Zvon, 1995.
Kraft, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: životopis, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Přel. J. Kaplan. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
Kuťáková, Eva, Vidmanová, Anežka, aj. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984.
Lemaîtrová, Nicole, aj. Slovník křesťanské kultury. Přel. J. Binder aj. Praha: Garamond, 2002.
Léon-Dufour, Xavier, a kol. Slovník biblické teologie. Přel. P. Kolář. 2. vyd. Praha: Academia, 2003.
Pavlincová, Helena, a kol. Slovník judaismus – křesťanství – islám. Praha: Mladá fronta, 1994; 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011.
Petrosillo, Piero. Křesťanství od A do Z. Přel. M. Tesařová a S. Straka. Kostelní Vydří: KN, 1998.
Rahner, Karl, a Vorgrimler, Herbert. Teologický slovník. Přel. F. Jirsa, doplnil J. Sokol. Praha: Zvon, 1996. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009.
Tretera, Jiří Rajmund, a Horák, Záboj. Slovník církevního práva. Praha: Grada, 2011.