Tematická bibliografie

V následujícím přehledu uvádíme základní prameny a literaturu (nejen) o řeholním životě: církevní dokumenty, které mají pro řeholní život normativní působnost a materiály týkající se benediktinské formy mnišství. Přehled je doplněn tituly, umožňujícími hlubší vhled do jednotlivých témat, s důrazem na ty, které obsahují podrobnou bibliografii a jsou (pokud možno) dostupné v knihkupectvích a (nebo) v knihovnách. O knihách vydaných v edici břevnovského kláštera Pietas benedictina [= PB] najdete podrobné informace na stránkách vydavatelství.

V mnišské tradici je prvotní a základní „řeholí“, pravidlem křesťanského života, samotné Písmo svaté, tedy Bible (srov. RB 73,3). Takřka každý řádek Benediktova textu je citací, aluzí nebo reminiscencí Bible; bez orientace v Písmu je mnoha Benediktovým myšlenkám obtížné porozumět. Odtud tudíž musíme začít i zde. Českých překladů Písma nebo jeho částí je značné množství; doporučíme-li tedy jeden z nich, není to dáno přehlížením hodnoty a významu těch ostatních.
V posledních desetiletích je nejrozšířenější Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona. Český ekumenický překlad. Přel. ekumenické komise pro Starý a Nový Zákon. 1. vyd. 1979, revidované vydání 1985, vydání po další revizi překladu 2001 a dále. Pro věřící římskokatolického a pravoslavného vyznání obsahuje také deuterokanonické knihy.
Nejnovějším českým překladem římskokatolické církve je Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou. Přel. F. X. a D. Halasovi. Praha: Krystal OP; Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009 et al.

K metodám interpretace biblických textů: Výklad Bible v církvi. Dokument Papežské biblické komise. Přel. Prac. skupina Katolického biblického díla v ČR. Praha: Zvon, 1996.
Úvody do biblických textů:
Rendtorff, Rolf. Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury. Přel. J. Hoblík. 4. vyd. Praha: Vyšehrad, 2015.
Kaiser, Otto. Odkaz alexandrijských Židů: úvod do deuterokanonických knih Starého zákona. Přel. J. Hoblík. Praha: Vyšehrad, 2006.
Heckel, Ulrich, a Pokorný, Petr. Úvod do Nového zákona: přehled literatury a teologie. Přel. L. Kopecká a P. Moskala. Praha: Vyšehrad, 2013.

Český překlad Benediktovy řehole, vydaný r. 1998 je přizpůsoben katolickému liturgickému překladu Bible. Jak značí název, jde o texty čtené při bohoslužbách. Bible, jak ji přijímají a rozumějí jí lidé věřící není jen literární památkou, ale především stále živým Božím slovem, které zaznívá při každém slavení liturgie, při každé modlitbě. Liturgický překlad Bible, z nějž jsou čteny každodenní pasáže při mši svaté, vycházel postupně od r. 1973 (starozákonní knihy počínaje žalmy, překlad Starého zákona není dosud dokončen), Nový zákon vyšel poprvé v roce 1989. I u tohoto překladu jsou k dispozici různá vydání.
Při liturgii ke čtení těchto textů slouží Lekcionáře a při slavnostních bohoslužbách také Evangeliář; základní knihou pro kněze sloužícího mši je Misál. Lekcionáře jsou z praktických důvodů rozděleny do několika svazků podle liturgických dob (Advent, Vánoce, doba postní, velikonoční a tzv. liturgické mezidobí). Užitečnou pomůckou ke sledování textů i pro samostatnou četbu je souhrnné vydání všech liturgických textů v jednom svazku: Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1. vyd. 2000, ad.

Bohoslužbou je také denní modlitba církve, v benediktinském označení „Opus Dei“. Jejím základem jsou především starozákonní žalmy, další texty Písma jsou vybírány podle zmíněných liturgických dob. Rozsah této liturgie hodin nebo také „hodinek“ či „breviáře“ je různý; pro mnichy a kněze platí odlišné závazky, jednotlivá řeholní společenství někdy užívají vlastních doplňků a jiných úprav.
Kompletní texty, tzv. „kněžský breviář“: Denní modlitba církve I.–IV. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.
Denní modlitbu se mohou a mají modlit také laici. Především jim slouží jednosvazkové vydání textů (bez „modlitby se čtením“, která obsahuje delší texty z Písma a děl církevních otců): Denní modlitba církve: ranní chvály, modlitba uprostřed dne, nešpory a modlitba před spaním. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. Úvody k těmto knihám obsahují stručné a výstižné uvedení do katolické liturgiky.
O tom, jaký význam modlitbě přikládal sv. Benedikt svědčí rozsah a obsah kapitol, který jí v Řeholi věnoval. Od 8. do 20. kapitoly a dále v 43. až 52. kapitole podrobně ustanovuje pravidla pro společně se modlící komunitu mnichů.
Recitaci a naslouchání slovům Písma při mši a denní modlitbě doplňuje „lectio divina“, kontemplativní četba Bible, často právě úryvků z liturgie (srov. RB 48).
Stručným návodem k tomuto čtení je kniha Maria Masiniho Úvod do „Lectio divina“: teologie, metoda, spiritualita, praxe. Přel. T. Brichtová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1993.
Texty podle liturgických dob: Giorgio Zevini a Pier Giordano Cabra, Lectio divina na každý den v roce, patnáctisvazková řada vydávaná postupně od r. 2001, rovněž Karmelitánské nakladatelství.

Jak se formy interpretace Bible, sdělování učení církve (evangelizace, pastorace) a „praktický“ vztah církve ke světu mají adekvátně přizpůsobovat proměnlivým podmínkám dob a míst, ukazují Dokumenty II. vatikánského koncilu. Přel. prac. skupina pod vedením O. Mádra. Praha: Zvon, 1995. Zde upozorníme zejm. na s. 361–378: Dekret o přizpůsobené obnově řeholního života Perfectae caritatis.
Základním věroučným dokumentem římskokatolické církve vydaným po II. vatikánském koncilu je Katechismus katolické církve. Přel. J. Koláček, dodatky a opravy M. Koronthályová. 2., dopl. a oprav. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. Tato kniha je reprezentativním přehledem autentické nauky církve; není to určitě četba jednoduchá, ovšem věnovat potřebné úsilí pro porozumění celku je smysluplné v každé době i osobní situaci.
Pokud by se někomu tento svazek zdál být přecejen až příliš náročným, může využít Kompendia Katechizmu katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Vnitřní právní normou, celkovým souborem pravidel života katolické církve, rovněž odrážejícím vnitrocírkevní vývoj po II. vat. koncilu, je Kodex kanonického práva z roku 1983. Bilingvní vydání: Codex iuris canonici. Kodex kanonického práva: úřední znění textu a překlad do češtiny. Přel. M. Zedníček. Praha: Zvon, 1994. Řeholního života se týkají především kánony 573–746.
Aktuální stanoviska církve k sociálním a politickým otázkám prezentují sociální encykliky papežů; v češtině je můžeme číst v souborném vydání: Sociální encykliky 1891–1991. Praha: Zvon, 1996.
Systematickým shrnutím výkladu sociální nauky v její aktuální podobě je Kompendium sociální nauky církve, vydané Papežskou radou pro spravedlnost a mír. Přel. C. V. Pospíšil. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008.
O životě a poslání řeholníků a řeholnic v těchto kontextech: Zasvěcený život ve světle reformy II. vatikánského koncilu: dokumenty z let 1964–1997. Red. D. Bohušová. Olomouc: MCM, 1997.

K zařazení mnišství do celku (nejen) církevních dějin:
Čornej, Petr, Bělina, Pavel, aj. Dějiny evropské civilizace I. a II. 4. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2002.
Franzen, August. Malé církevní dějiny. Přel. B. Smékal a M. Kyralová. 3., doplněné vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
Jedin, Hubert. Malé dějiny koncilů. Přel. K. Dolista. Praha: ČkCh v ÚCN, 1990.
Beinert, Wolfgang. Malé dějiny křesťanského myšlení. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012.
Filipi, Pavel. Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, 4. vyd. Brno: CDK, 2012.
Adam, Adolf. Liturgika: křesťanská bohoslužba a její vývoj. Přel. V. Konzal a P. Kouba. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2008.
Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Přel. Z. Lochovský. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003 [= PB 7].

Benediktini / Ordo Sancti Benedicti (kongregace a benediktinská konfederace)
Základním autorizovaným pramenem informací jsou katalogy Konfederace benediktinských kongregací, vydávané v Římě (latinsky) od roku 1894 v pětiletých intervalech (s výjimkou válečných let, tj. po vydání z r. 1910 následovalo další až r. 1920, po vyd. z r. 1935 až r. 1950).
O vzniku Benediktinské konfederace např. Borkowska, Malgorzata. Kristus – život Marmionův. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 [= Pietas benedictina 5], s. 53–55.

Mnišství od počátků k sv. Benediktovi z Nursie
Němec, Jaroslav. Dějiny křesťanského starověku. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1997.
Ventura, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 1: od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2006 [= PB 11]. Druhý svazek obsahuje 2. díl, věnovaný mnišství na Východě až po jeho obnovu v hésychazmu a 3. díl, který se obrací na Západ a sleduje osudy mnišství od svatého Hieronyma až po text Řehole Mistrovy, která byla pro sv. Benedikta hlavním pramenem. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010 [= PB 19].
Wipszycka, Ewa, a Hiżycki, Szymon. Mniši – nejen ti svatí… rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 [= PB 17].

Benedikt z Nursie a Řehole sv. Benedikta
Grün, Anselm. Svatý Benedikt z Nursie: učitel duchovního života. Přel. F. Outrata. Praha: Vyšehrad, 2004.
Nigg, Walter  Benedikt z Nursie. Přel. A. Sirovátková, lat. texty M. Kyralová. Praha: Zvon, 1991.
Verzich, Maurus (red.), aj. Svatý Benedikt 480–1980. 2. vyd. Praha: Scriptum, 1992.

Základní prameny:
Svatého Otce a učitele církve Řehoře I. Velikého Čtyři knihy rozmluv čili O životě a zázracích otců italských jako i o věčném trvání duší. Přel. K. Kuffner. Praha: Družstvo Přátel Studia, 1923(4).
Kritické vydání: Grégoire le Grand. Dialogues. Ed. Adalbert de Vogüe. Paris: Cerf, 1978–1980 [= Sources Chrétiennes 251, 260, 265].

Regula Benedicti. Řehole Benediktova. Přel. A. Franecová, V. Engelhart a O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998.
Kritické vydání: La Regle de S. Benoit I–VII. Ed. Adalbert de Vogüe. Paris: Cerf, 1972—1977 [= Sources Chrétiennes 181–186].

Komentáře k RB:
Holzherr, Georg. Řehole Benediktova / uvedení do křesťanského života. Přel. A. Vandrovec aj. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001 [= PB 4].
Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
Stewart, Columba. Modlitba a komunita: benediktinská tradice. Přel. M. Mikulicová. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2004.

Kříž svatého otce Benedikta
Tumpach, J., a Podlaha, A. (edd.). Český slovník bohovědný II. Praha: Cyrilomethodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1916, s. 108n.
Devítidenní pobožnost k svatému otci Benediktovi. Olomouc: MCM, 2015, s. 9nn.

Benediktinské kláštery v 9. až 11. století
Lawrence, Hugh. Dějiny středověkého mnišství. Přel. P. Pšeja a J. Vomlela. Brno: CDK; Praha: Vyšehrad, 2001.
Matějek, Marek (ed.). Benediktini ve středověku. Třebíč: Vivat Academia, 2011.
Spunar, Pavel, a kol. Kultura středověku. 2. vyd. Praha: Academia, 1995.

Anselm z Canterbury
De Libera, Alain. Středověká filosofie: byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie. Přel. M. Pokorný. Praha: Oikúmené, 2001, s. 292–304.
Dvořák, Petr. Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii. Teologický sborník 3/97, s. 81–88.
Dvořák, Petr. K modálnímu ontologickému důkazu. Studia Neoaristotelica: časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 1, 2004, s. 33–69.
Ekert, František. Církev vítězná: životy Svatých a Světic Božích II. Praha: nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1894, s. 130–138.
Floss, Pavel. Architekti křesťanského středověkého vědění. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 101–147.
Hegel, G. W. F. Dějiny filosofie III. Přel. J. Bednář a J. Husák. Praha: Academia, 1974.
Karfíková, Lenka (přel. a ed.) Anselm z Canterbury: fides quaerens intellectum. Latinsko-česká bilingva. Praha: Kalich, 1990.
Kenny, Anthony. Co je víra? Přel. G. Vopatrný. Praha: Česká křesťanská akademie, 1995, s. 127–138.
Kuťáková, Eva, Vidmanová, Anežka, a kol. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984, s. 98n.
Maurois, André. Dějiny Anglie. Přel. J. Novotný. Praha: NLN, 1995, s. 62–64; 74.
McGreal, Ian P. (ed.). Velké postavy západního myšlení: slovník myslitelů. Praha: Prostor, 1997,
s. 108–114.
Morgan, Kenneth O., aj. Dějiny Británie. Přel. I. Šmoldas aj. Praha: NLN, 1999.
Ondok, Josef Petr. Důkaz nebo hypotéza Boha? Svitavy: Trinitas, 1998, s. 24nn.
Otisk, Marek. Na cestě ke scholastice: klášterní škola v Le Bec – Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury. Praha: Filosofia, 2004.
Pieper, Josef. Scholastika: osobnosti a náměty středověké filosofie. Přel. I. Ozarčuk. Praha: Vyšehrad, 1993, s. 38, 45nn., 62, 67, 70, 73, 107.
Pospíšil, Ctirad V. Světla a stíny Anselmova spisu Cur Deus Homo. Teologický sborník 1/98, s. 43–59.
Sousedík, Stanislav. Jan Duns Scotus: doctor subtilis a jeho čeští žáci. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 108–120.
Vopěnka, Petr. Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci: souborné vydání Rozprav s geometrií. Praha: Práh, 2000, s. 383–389.

Obecný rámec pro následující stránky:
Čornej, Petr, Bělina, Pavel, a kol. Dějiny zemí Koruny české I. a II. 9. vyd. Praha; Litomyšl: Paseka, 2007. (Nezaměňovat s devatenáctisvazkovými Velkými dějinami zemí Koruny české vydanými stejným nakladatelstvím.)
Fiala, Petr. Katolicismus a politika: o politické dimenzi katolicismu v postmoderní době. Brno: CDK, 1995, a Laboratoř sekularizace: Náboženství a politika v ne-náboženské společnosti: český případ. Brno: CDK, 2008.
Kadlec, Jaroslav. Přehled českých církevních dějin 1. a 2. Praha: Zvon, 1991.
Rektořík, Jaroslav. Ekonomická dimenze křesťanství a církve: její reflexe v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
Tretera, Jiří R. Stát a církve v České republice. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002.
Vaško, Václav. Neumlčená: kronika katolické církve v Československu po druhé světové válce I–II. Praha: Zvon, 1990.
Vlček, Vojtěch. Ženské řehole za komunismu 1948–1989. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2003, a Perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem 1948–1964. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2004.

Úvody do monasteriologie a základní literatura o benediktinech v českých zemích:
Baštecká, L., ad. Via benedictina. Broumov: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, 2013. (Brožura vydaná k výstavě u příležitosti 800 let od příchodu benediktinů na Broumovsko.)
Bělová, Jana, a Kalašová, Renáta. Břevnov – ve stínu kláštera, Hradčanům na dohled. Praha: Muzeum hlavního města Prahy v roce 2016. (Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, tematicky zaměřené více na Břevnov jako obec.)
Buben, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. II. díl, II. svazek: Mnišské řády. Praha: Libri, 2004.
Foltýn, Dušan, a kol. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005.
Růžička, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Česky vyšlo prvně v Časopise pro katolické duchovenstvo 1846 a 1847; 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= PB 20]. (Broumovský benediktin J. Růžička psal svůj heslovitý přehled klášterních dějin na základě archivních materiálů, jejich interpretacím se spíše vyhýbal.)
Tryml, Michal (ed.). Kniha o Břevnově. Praha: Městská část Praha 6, 2007. (Kniha, tematicky zaměřená více na Břevnov jako obec, byla vydána ke stému výročí povýšení Břevnova na město.)
Vilímková, Milada, a Preiss, Pavel. Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989. (Monografické zpracování dějin břevnovského kláštera, s výraznými přesahy do širších témat, doprovázené obsáhým poznámkovým aparátem; zejména pro důkladnou práci s materiálem břevnovského archivního fondu nenahraditelná, resp. dodnes nenahrazená studie.)
Vlček, Pavel, Sommer, Petr, Foltýn, Dušan, a kol. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1998, dotisk 1. vyd. 2002.
Zeschick, Johannes. Benediktini a benediktinky v Čechách a na Moravě. Přel. Z. Lochovský. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= PB 12]. (Stručná, ale všechna důležitá témata obsahující studie emeritního rohrského opata; české vydání je doplněno aktuálními informacemi a podrobnou bibliografií.)

K jednotlivým tématům (neopakujeme tituly uvedené výše):

Christianizace Čech; Svatojiřský klášter
Bastl, Ondřej. Zrušení kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě v roce 1784. In: Mikulicová, Mlada, a Kubín, Petr (edd.). In omnibus caritas. Sborník Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy IV. Praha: Karolinum, 2002, s. 61–73.
Bláhová, Marie, Frolík, Jan, a Profantová, Naďa. Velké dějiny zemí Koruny české I.: do roku 1197. Praha; Litomyšl: Paseka, 1999.
Borkovský, Ivan. Pražský hrad v době přemyslovských knížat. Praha: Academia, 1969 [= Památníky naší minulosti 6), s. 102–120.
Dvorník, František. Byzantské misie u Slovanů. Praha 1970.
Kosmova kronika česká. Přel. K. Hrdina a M. Bláhová. Praha: Svoboda, 1972.
Merhautová, Anežka. Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. Praha: Academia, 1966 [= Umělecké památky Pražského hradu 2].
Merhautová, Anežka, a Třeštík, Dušan. Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984, s. 63, 164, 204, 229n.
Ryneš, V. Mlada Přemyslovna. Praha 1944.
Turek, Rudolf. Ctihodná Mlada – Marie. In: Kadlec, Jaroslav (red.). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Praha: Česká katolická charita, 1989, s. 78–84.
Urbánková, Emma, a Stejskal, Karel. Pasionál Přemyslovny Kunhuty / Passionale Abbatissae Cunegundis. Praha: Odeon, 1975 [= České dějiny 48].

Svatý Vojtěch a založení břevnovského kláštera;
Svatý Vintíř; Svatý Prokop a sázavský klášter;
Břevnovský klášter od 11. do 21. století; Benediktinská komunita dnes

Nový, Rostislav, Sláma, Jiří, a Zachová, Jana. Slavníkovci ve středověkém písemnictví. Praha: Vyšehrad, 1987. (Edice vojtěšských legend, souvisejících pasáží ze starých kronik a výňatky z textů nejstarších listin břevnovského kláštera, s komentáři a poznámkovým aparátem.)
Buben, Milan M. Svatý Vojtěch. In: Buben, Milan M., aj. Svatí spojují národy: portréty evropských světců. Praha: Panevropa, 1994.
Dvorník, František. Svatý Vojtěch: druhý pražský biskup. Řím: Křesťanská akademie, 1967 [= Sůl země 1].
Dvorník, František. Zrod střední a východní Evropy: mezi Byzancí a Římem. Přel. P. Slunéčko. Praha: Prostor, 1999 [= Obzor 21]. (Pokud jde o Slavníkovce a sv. Vojtěcha autor vychází z koncepce, kterou dnes již většina historiků popírá.)
Holinka, Rudolf. Svatý Vojtěch. Brno: nakladatelství Brněnské tiskárny; Praha: opatství Břevnovské, 1947 [= Církev a vlast 3]. (Pro autorovu koncepci platí totéž jako u obou uvedených knih Fr. Dvorníka.)
Chaloupecký, V., aj. (edd.). Na úsvitu křesťanství: z naší literární tvorby v stol. IX.–XIII. Praha: ELK, 1942.
Chaloupecký, V., a Ryba, B. (edd.). Středověké legendy prokopské: jejich historický rozbor a texty. Praha 1953.
Charvát, Petr. Boleslav II.: sjednotitel českého státu. Praha: Vyšehrad, 2004 [= Velké postavy českých dějin 4].
Kadlec, Jaroslav. Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000 [= PB 2].
Králík, Oldřich. Sázavské písemnictví XI. století. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961 [= Rozpravy ČSAV 71-1961, Řada SV 11].
Krásl, F., a Ježek, J. Sv. Vojtěch, druhý biskup pražský, jeho klášter i úcta u lidu. Praha: nákladem Dědictví sv. Prokopa, 1898.
Krzemieńska, Barbara. Břetislav I: Čechy a střední Evropa v prvé polovině XI. století. 2. vyd. Praha: Garamond, 1999 [= Historica 2].
Lutovský, Michal, a Petráň, Zdeněk. Slavníkovci: mýtus českého dějepisectví. 2. vyd. Praha: Libri, 2005.
Opasek, Anastáz. Dvanáct zastavení: vzpomínky opata břevnovského kláštera. 4. vyd. Praha: Torst, 2013.
Petr, J., a Šabouk, S. (edd.). Z tradic slovanské kultury v Čechách: Sázava a Emauzy v dějinách české kultury. Praha: Universita Karlova, 1975.
Polc, Jaroslav V. (uspořádal). Svatý Vojtěch: sborník k miléniu. Praha. Zvon, 1997.
Pražák, Richard, Bartoňková, Dagmar, a Nechutová, Jana. Legendy a kroniky Koruny uherské. Praha: Vyšehrad, 1988. (Zde zejména zmínky o prvním břevnovském opatu Anastázovi – Astrikovi.)
Reichertová, Květa, Bláhová, Emilie, Dvořáková, Vlasta, a Huňáček, Václav. Sázava, památník staroslověnské kultury v Čechách. Praha: Odeon, 1988.
Royt, Jan, Skřivánek, Anselm, a Koupil, Ondřej. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. 3. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2015.
Sekyrka, Tomáš, Boloňský, Stanislav, a Janžura, Petr. Sv. Vojtěch: život a smrt mučedníka. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. (Stručný, přehledně podaný životopis sv. Vojtěcha.)
Siostrzonek, Prokop & Koupil, Ondřej. Besedy o obnově břevnovského kláštera. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= PB 13].
Sommer, Petr. Svatý Prokop: z počátků českého státu a církve. Praha: SCRIPTUM & Vyšehrad, 2007.
Soušek, Zdeněk (uspořádal). Svatovojtěšská tradice v dějinách našeho národa a církve a její význam dnes: sborník ze symposia k tisícímu výročí smrti biskupa Vojtěcha Slavníkovce – sv. Vojtěcha. Praha. ČBK a ERC v ČR, 1997.
Šrámek, Josef. Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 [= PB 22].
Třeštík, Dušan, a Žemlička, Josef (redigovali). Svatý Vojtěch, Čechové a Evropa: mezinárodní sympozium uspořádané Českou křesťanskou akademií a Historickým ústavem Akademie věd ČR 19.–20. listopadu v Praze. Praha: NLN, 1998.
Turek, Rudolf. Svatý Vojtěch. In: Kadlec, Jaroslav (redigoval). Bohemia sancta: životopisy českých světců a přátel Božích. Praha: ČKCh v ÚCN, 1989.
Vaněk, Vojtěch, a Kroupa, Jiří K. (edd.). Slavníkovci v českých dějinách. Praha: Státní oblastní archiv; Kutná Hora: Státní okresní archiv, 2007 [= Antiqua Cuthna 2].

Opati břevnovského kláštera
Nedostatek dochovaných pramenů a rozdílné údaje v těch dochovaných neumožňují sestavit přesný seznam opatů v raném středověku a v době následující po husitských válkách. O tom svědčí už nejstarší dochovaný soupis břevnovských opatů, Series abbatum Brzevnoviensium z 18. století (NA ČR Praha, fond Benediktini – Břevnov, inv. č. 50, fol. 17n.). Zmíněná omezení vytvářejí prostor pro autorskou interpretaci, je tudíž pochopitelné, že různé publikované verze soupisů se v detailech liší. Pro uvedený přehled byly základem dva seznamy publikované klášterními historiky:
Růžička, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Časopis pro katolické duchovenstvo 1846–1847. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20], s. 155–157; tento soupis končí rokem 1844.
Holub, Bonifác. Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Praha: nákladem vlastním, 1890. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21], s. 158–162; tento soupis končí rokem 1890.
K doplnění a revizi bylo zde užito dalších zdrojů:
Šrámek, Josef. Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2016 [= Pietas benedictina 22], s. 246n.
Vilímková, Milada, a Preiss, Pavel. Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 326n.

Znak břevnovského kláštera
Buben, Milan M. Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích II./II: mnišské řády. Praha: Libri, 2004, s. 57.
Král z Dobré Vody, Vojtěch. Heraldika: souhrn pravidel, předpisův a zvyklostí se zvláštním zřetelem ku zemím koruny České. Praha: Rudolf Štorch, 1900, s. 219.
Štorm, Břetislav. Znaky stavu kněžského v zemích českých. Olomouc: nákladem Družiny literární a umělecké, 1929, s. 25.
Vilímková, Milada, a Preiss, Pavel. Ve znamení břevna a růží: historický, kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha: Vyšehrad, 1989, s. 149
Zenger, Zdeněk M. Česká heraldika. Praha: Vyšehrad, 1978, s. 134n.

O pečetích břevnovských opatů a konventu např.:
Bartlová, M., aj. Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha: Benediktinské opatství sv. Markéty, 1993, s. 41–49.
Oulíková, Petra, Konventní pečeti svatojiřského a břevnovského kláštera v Praze. In: Paginae historiae: sborník Národního archivu (Sv. 24, č. 1 / 2016). Praha: Národní archiv, 2016, s. 219–232.
Stehlíková, Dana, a Sommer, Petr. Krypta kláštera v Břevnově. Praha: PSSPPOP, 1985, s. 22.
Stehlíková, Dana. Pečetí břevnovských a broumovských benediktinů do roku 1638. In: Bláhová, Marie, a Hlaváček, Ivan (edd.) Milénium břevnovského kláštera (993–1993): sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha: Karolinum, 1993, s. 173–196.

Hospodářské zázemí břevnovského kláštera
Bartlová, M., aj. Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha: Benediktinské opatství sv. Markéty, 1993, s. 123 a 239n.
Blažíček, O. J., Čeřovský, J., a Poche, E. Klášter v Břevnově. Praha: V. Poláček, 1944.
Boháč, Zdeněk. Hospodářské zázemí břevnovského kláštera v době předhusitské. In Bláhová, Marie, a Hlaváček, Ivan (edd.) Břevnov v českých dějinách: sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 FF UK u příležitosti milénia břevnovského kláštera. Praha: FF UK, 1997, s. 56n.
Břevnovský klášter za okupace a v květnovém povstání. Břevnov: Benediktinské opatství, 1946, s. 12–16.
Čechura, J., a Ryantová, M. Hospodářství kláštera Břevnov na počátku 15. století. In Bláhová, Marie, a Hlaváček, Ivan (edd.) Milénium břevnovského kláštera (993—1993): sborník statí o jeho významu a postavení v českých dějinách. Praha: Karolinum, 1993, s. 201–204.
Emler, Josef (ed.). Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum husiticum praecedente. Praha: nákladem KČSN, 1881, s. 151–218.
Jákl, Pavel. Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I: Střední Čechy. Praha: Libri 2004, s. 138–141.
Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: V. díl. Praha: Libri, 2002, s. 521–526.
Kučera, Antonín. Tisíc let obce Řepy. Praha 6-Řepy: MNV, 1990, s. 10n., 32n. a 36–39.
Lašťovková, Barbora, a Koťátko, Jiří. Pražské usedlosti. Praha: Libri, 2001.
Lustig, Rudolf, a Světnička, František. Schematismus velkostatků v Čechách. Praha 1933.
Macek, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Praha: Argo, 2001 [= Každodenní život 9].
Pecka, Otakar (rkp. přednášky). Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera. Pro tisk upravil František Vlček. Břevnov: nákladem Občanské besedy, 1941.
Poche, Emanuel. Stavební kronika břevnovského kláštera a kostela z let 1701—1721. Časopis Společnosti přátel starožitností, roč. 49–50. (1941–1942). Praha: SPS, 1946, s. 159–178.
Schramm, Romuald. Regesten zur Geschichte der Benedictiner-Abtei Břevnov-Braunau in Böhmen. Separatabdruck aus Studien und Mittheilungen a. d. Benedictiner-Orden 1882–1883.
Stehlíková, Dana. Břevnovský klášter a okolí. Praha: Arciopatství benediktinů u sv. Markéty v Břevnově, 1994.
Vilímková, Milada. Stavitelé paláců a chrámů. Praha: Vyšehrad, 1986.

Břevnovský klášter a farnost
Catalogus Cleri Archidioeceseos Pragensis. Praha (passim).
Hledíková, Z., Janák, J., a Dobeš, J. Dějiny správy v českých zemích od počátku státu po současnost. Praha: NLN, 2004, s. 172–201.
Holub, Bonifác. Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= PB 21]. (Paměti pojednávající historii farnosti a břevnovské obce v nerozdílném vztahu k dějinám kláštera vydal autor, dlouholetý svatomarkétský farář Bonifác Holub, nákladem vlastním r. 1890.)
Podlaha, Antonín. Posvátná místa království českého… Řada první: arcidiecéze pražská: díl V. Vikariát Libocký. Praha: nákladem dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1911.
Poche, Emanuel. Prahou krok za krokem. 2. vyd. Praha: Panorama, 1985.
Polc, Jaroslav V. Stručný přehled dějin českých a moravských diecézí po třicetileté válce. Praha: KTF UK, 1995.
Royt, Jan. Poutní místo Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře. 2. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011.
Schramm, Romuald. Memoria abbatum et fratrum monasteriorum Břevnoviensis et Braunensis O.S.B. in Domino defunctorum. 2. vyd. 1888.
Štědroňský, František. Kronika libocké farnosti. Praha: Kroužek přátel Liboce, 1940.

Svatá Markéta Antiochijská
Attwater, Donald. Slovník svatých. Přel. J. Matějů. Vimperk; Rudná u Prahy: Papyrus a JEVA, 1993, s. 264.
Ekert, František. Církev vítězná: životy Svatých a Světic Božích: pořadem roku občanského. Svazek třetí. Praha: nákladem Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1896, s. 165–169.
Lexikon für Theologie und Kirche 1–11. Ed. M. Buchberger. 2. vyd. Freiburg im Br.: Herder, 1934, s.v., col. 880.
Lexikon für Theologie und Kirche 1–11. Zal. M. Buchberger, ed. W. Kasper. 3. vyd. Freiburg im Br.; Basel; Rom; Wien: Herder, 1997, s.v., col. 1311n.
Podlaha, Antonín. Posvátná místa království Českého: dějiny a popsání chrámů, kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první: arcidiecése pražská V: vikariát libocký. Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 1911 [= Dědictví svatojanské 118], s. 14–16.
Remešová, Věra. Ikonografie a atributy svatých. Praha: ČKCh, 1990, s. 44.
Schauber, Vera, a Schindler, Hanns Michael. Rok se svatými. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1994, s. 368n.
Skružný, Ludvík. Atributy vybraných biblických postav, světců a blahoslavených. Čelákovice: Městské muzeum, 1996, s. 269.
Stehlíková, Dana. Das Plenar und der Arm der hl. Margarete in Břevnov. In Hofmann, J. (ed.). Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr. St. Ottilien: EOS-Verlag, 1993, s. 325–340.
Stehlíková, Dana in Hejdová, Preiss a Urešová, Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově. Praha 1993, s. 49–51., č. IV/11 (Plenář sv. Markéty).
Vondruška, Isidor. Životopisy svatých v pořadí dějin církevních I. Praha: L. Kuncíř, 1930, s. 165–167.
Zap, Relikviář s ramenem sv. Markéty v Břevnově, in Památky archeologické a místopisné II, 1857, s. 223nn.
Žemlička, Josef. Století posledních Přemyslovců. Praha: Melantrich, 1998, zejm. s. 155–163.

Varhany v břevnovské bazilice
Čihař, Marek. Nové varhany v bazilice sv. Markéty v Praze-Břevnově. Praha: Spolek břevnovských živnostníků, o.s. & Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008.

Slovníky, které mohou být vhodným doplněním (nikoli náhradou) výše uvedených knih:
Berger, Rupert. Liturgický slovník. Přel. V. Konzal, J. Vokoun a Z. Lochovský. Praha: Vyšehrad, 2008.
De Fiores, Stefano, a Goffi, Tullo (uspořádali). Slovník spirituality. Přel. T. Brichtová, J. Sýkora a J. Lachman. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1999.
Eliade, Mircea, Culianu, Ioan P. (a Wiesner, H. S.). Slovník náboženství. Přel. M. Lyčka. 2. vyd. Praha: Argo, 2001.
Fischer-Wollpert, Rudolf. Malý teologický slovník. Přehled papežů. Přel. O. Bastl. Praha: Zvon, 1995.
Kraft, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: životopis, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Přel. J. Kaplan. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
Kuťáková, Eva, Vidmanová, Anežka, aj. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984.
Lemaîtrová, Nicole, aj. Slovník křesťanské kultury. Přel. J. Binder aj. Praha: Garamond, 2002.
Léon-Dufour, Xavier, a kol. Slovník biblické teologie. Přel. P. Kolář. 2. vyd. Praha: Academia, 2003.
Pavlincová, Helena, a kol. Slovník judaismus – křesťanství – islám. Praha: Mladá fronta, 1994; 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011.
Petrosillo, Piero. Křesťanství od A do Z. Přel. M. Tesařová a S. Straka. Kostelní Vydří: KN, 1998.
Rahner, Karl, a Vorgrimler, Herbert. Teologický slovník. Přel. F. Jirsa, doplnil J. Sokol. Praha: Zvon, 1996. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2009.
Tretera, Jiří Rajmund, a Horák, Záboj. Slovník církevního práva. Praha: Grada, 2011.